นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่าลืมเรียนภาษาอังกฤษของสถาบัน Elis เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภาษาอังกฤษของนักศึกษา <<รายละเอียด>>                                                                                                                                                                                                โครงสร้างหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 (มคอ.2) <<รายละเอียด>>

กิจกรรมสาขาวิชา ปี 52 พิมพ์

>>>  งานซ้อมรับปริญญาวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 
>>>  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมตารางงานให้กับครูอาจารย์ 
>>>  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมทางด้านกราฟิก
>>>  พิธีบายศรีสู่ขวัญ  3  มิถุนายน  2552 

>>>  กิจกรรมรับน้อง ปี 52  17  มิถุนายน  2552 

>>>  สอบความก้าวหน้าโครงงานนักศึกษา ครั้งที่ 1 

>>>  สอบความก้าวหน้าโครงงานนักศึกษา ครั้งที่ 2  

>>>  จัดนิทรรศการงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2552 

>>>  สอบความก้าวหน้าโครงงานนักศึกษา รุ่นปี  2548 ครั้งที่ 3  
>>>  ศึกษาดูงาน บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด   

>>>  สอบความก้าวหน้าโครงงานนักศึกษา รุ่นปี  2549 ครั้งที่ 3  

>>>  ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 พ.ย. 52  

>>>  มัชฌิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 28 พ.ย. 52  

< ก่อนหน้า   ถัดไป >