นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่าลืมเรียนภาษาอังกฤษของสถาบัน Elis เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภาษาอังกฤษของนักศึกษา <<รายละเอียด>>                                                                                                                                                                                                โครงสร้างหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 (มคอ.2) <<รายละเอียด>>

ข่าวประชาสัมพันธ์ พิมพ์

>> โครงการประกวด Thailand’s Network Security Contest 2011
>> การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับภาคกลาง ปี 2554
>> โครงการทูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อม 
>> ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดสื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) 
>> กิจกรรมนัดพบแรงงานในงาน Hard Disk Drive EXPO 2010
>> โครงการประกวด Digital Content "3 ดี : ส่งเสริมประชาธิปไตย, คุณธรรม, จริยธรรม, ความเป็นไทย, ห่างไกลยาเสพติด 
      (3 D : Democracy, Decency, Drug-Free)" 
     

>> สสวท. เปิดสอบคัคเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการ สควค. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู   

>> การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 13 - 16 มกราคม 2553

      ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี   

>> การแข่งขัน “2009 ASEAN-Korea Multimedia Competition" สำหรับนิสิต/นักศึกษา

 

< ก่อนหน้า