นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่าลืมเรียนภาษาอังกฤษของสถาบัน Elis เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภาษาอังกฤษของนักศึกษา <<รายละเอียด>>                                                                                                                                                                                                โครงสร้างหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 (มคอ.2) <<รายละเอียด>>

การประกันคุณภาพการศึกษา พิมพ์

                       

             

                                                นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

                             สามารถส่งผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษของสถาบัน Ellisได้

                                ที่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศเมื่อ 9 ธ.ค. 52