นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่าลืมเรียนภาษาอังกฤษของสถาบัน Elis เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภาษาอังกฤษของนักศึกษา <<รายละเอียด>>                                                                                                                                                                                                โครงสร้างหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 (มคอ.2) <<รายละเอียด>>

พิมพ์

ประวัติความเป็นมา       

      -  พ.ศ.  2534  เริ่มผลิตนักศึกษาระดับอนุปริญญาคอมพิวเตอร์ ( อ.วท. )       

      -  พ.ศ.  2539   เริ่มผลิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี  4  ปี  ( วท.บ. ) 

 

ที่ตั้ง/อาณาเขต       

      ห้อง  31103  ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  ( อาคาร  100  ปี ) 

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์      

    
     ปรัชญา 

         มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะด้านระบบเครือข่าย พัฒนาระบบสารสนเทศ  มัลติมีเดีย สามารถสร้างองค์ความรู้

ใหม่ สร้างงานวิจัย สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพอิสระ หรือทำงานในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น เป็นผู้มีคุณธรรมและ

จริยธรรม  รวมถึงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น         


    
วิสัยทัศน์               

      ภายในปี  2553  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จะเป็นผู้นำทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  และสามารถให้บริการแก่ชุมชนท้องถิ่น

ได้อย่างทั่วถึง               

  
    
พันธกิจ

         1.  ผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้มีคุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

       2.  สร้างผลงานวิชาการทางด้านศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาหน่วยงานและการบริการท้องถิ่น

         3. ให้บริการวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีแก่ท้องถิ่น

         4.  ส่งเสริม  สนับสนุน  นักศึกษาในการเพิ่มพูนศักยภาพ  และการแข่งขันระดับประเทศ

         5.  ส่งเสริม  สนับสนุน  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น                

    
    
 เป้าประสงค์ 

          1.  เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถและมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบ

อาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร  หรือมัลติมีเดีย

          2.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีพื้นฐานการศึกษา ในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น               

          3.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนางานด้านคอมพิวเตอร์  สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม               

          4.  เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริการ ถ่ายทอดวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีของท้องถิ่น 

          5.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์เข้ากับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

< ก่อนหน้า   ถัดไป >