นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่าลืมเรียนภาษาอังกฤษของสถาบัน Elis เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภาษาอังกฤษของนักศึกษา <<รายละเอียด>>                                                                                                                                                                                                โครงสร้างหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 (มคอ.2) <<รายละเอียด>>

กิจกรรมสาขาวิชา ปี 53 พิมพ์

>>>  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  5 พ.ย. 53  
>>>  การสอบโครงงานนักศึกษา 1 ก.ย. 53  
>>>  การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูต 25 ส.ค. 53  
>>>  การศึกษาดูงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6 ก.ค. 53  
>>>  การสอบความก้าวหน้าโครงงาน 30 มิ.ย. 53  

>>>  กิจกรรมรับน้อง 23 มิ.ย. 53  
>>>  ปฐมนิเทศและบายศรสู่ขวัญนักศึกษา 3 มิ.ย. 53  
>>>  การนำเสนอหัวข้อโครงงานนักศึกษา 11 และ 20 พ.ค. 53  
>>>
  สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 ก.พ. 53  

>>>  ซ้อมรับปริญญา ประจำปี 2552 16 ก.พ. 53  

< ก่อนหน้า   ถัดไป >