นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่าลืมเรียนภาษาอังกฤษของสถาบัน Elis เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภาษาอังกฤษของนักศึกษา <<รายละเอียด>>                                                                                                                                                                                                โครงสร้างหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 (มคอ.2) <<รายละเอียด>>

พิมพ์
กิจกรรมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ปี 2554

             ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน   

26 พฤศจิกายน 2554
       
                การสอบรายวิชาโครงงานด้านคอมพิวเตอร์  

23 กันยายน 2554
       
               นักศึกษาร่วมบรรจุทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วม  

20 กันยายน 2554
       
     

        กิจกรรมรับน้อง ประจำปี 2554  


29  มิถุนายน 2554

             การสอบความก้าวหน้าโครงงานคอมพิวเตอร์นักศึกษา

24  มิถุนายน 2554
       
            ปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษา

2  มิถุนายน 2554
       
           นำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์

23 พฤษภาคม 2554
 
       
          ซ้อมรับปริญญา

8 พฤษภาคม 2554
 
       
          ศึกษาดูงานนอกสถานที่

24-25 มีนาคม 2554
 
       
          นำเสนอข้อหัวโครงานคอมพิวเตอร์

21 มีนาคม 2554
 
       
        

    อบรมการใช้โปรแกรมตารางงาน

18-20 มีนาคม 2554
 

       
       

    นำเสนอรายงานการฝึกงาน

10 กุมภาพันธ์ 2554
 

< ก่อนหน้า   ถัดไป >