นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่าลืมเรียนภาษาอังกฤษของสถาบัน Elis เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภาษาอังกฤษของนักศึกษา <<รายละเอียด>>                                                                                                                                                                                                โครงสร้างหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 (มคอ.2) <<รายละเอียด>>

โครงสร้างหลักสูตร พิมพ์


โครงสร้างหลักสูตร

1. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  131 หน่วยกิต

2. โครงสร้างหลักสูตร  แบ่งออกเป็นหมวดวิชา  ดังนี้

2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า                                                 30            หน่วยกิต

                                ก. กลุ่มวิชาภาษา      ให้เรียน                                                  3-9           หน่วยกิต

                                ข. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ให้เรียน                                         3-9           หน่วยกิต

                                ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ให้เรียน                                          6-9            หน่วยกิต

                                ง. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ให้เรียน                 3-9           หน่วยกิต

 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า                                                    95            หน่วยกิต

                                ก. กลุ่มวิชาแกน                                                                       25            หน่วยกิต

                                ข. กลุ่มวิชาชีพบังคับ                                                               52            หน่วยกิต

                                ค. กลุ่มวิชาเลือก                                                                      18            หน่วยกิต

                                       1. ให้เลือกหนึ่งกลุ่มวิชา                                                  12            หน่วยกิต

                                            1.1. กลุ่มวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

                                            1.2. กลุ่มวิชาพัฒนาระบบสารสนเทศ

                                            1.3. กลุ่มวิชามัลติมีเดีย

                                       2. ให้เลือกเรียนจากรายวิชาที่กำหนด                              6              หน่วยกิต

 

             2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                         6             หน่วยกิต


< ก่อนหน้า   ถัดไป >

ผลงานนักศึกษา