นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่าลืมเรียนภาษาอังกฤษของสถาบัน Elis เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภาษาอังกฤษของนักศึกษา <<รายละเอียด>>                                                                                                                                                                                                โครงสร้างหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 (มคอ.2) <<รายละเอียด>>

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

     องค์ประกอบของหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

องกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้


1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

    จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                           134   หน่วยกิต 


2. โครงสร้างหลักสูตร

     1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                     30   หน่วยกิต

        ก. กลุ่มวิชาภาษา              ให้เรียน                       12   หน่วยกิต                     

        ข. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    ให้เรียน                        6    หน่วยกิต                     

        ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     ให้เรียน                        6    หน่วยกิต                     

        ง. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ให้เรียน       6    หน่วยกิต            

     2) หมวดวิชาเฉพาะ                                            98   หน่วยกิต

        ก. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                   12    หน่วยกิต

        ข. กลุ่มวิชาชีพบังคับ                                          60    หน่วยกิต

        ค. กลุ่มวิชาชีพเลือก                                           21    หน่วยกิต

        ง. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม                       5    หน่วยกิต  

     3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                             หน่วยกิต 

         ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ  โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว

และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนด   ให้เรียนโดยนับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์


หมายเหตุ
 นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จึงจะถือว่าเรียนครบหลักสูตร

                                                                                                                           
                                                                                                                            ดูรายละเอียดหลักสูตร

ถัดไป >