นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่าลืมเรียนภาษาอังกฤษของสถาบัน Elis เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภาษาอังกฤษของนักศึกษา <<รายละเอียด>>                                                                                                                                                                                                โครงสร้างหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 (มคอ.2) <<รายละเอียด>>

ภาพกิจกรรม ปี2555 พิมพ์
ภาพกิจกรรม ปี 2555
    

  มัชฌิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน  

30  พฤศจิกายน 2555  

    
    

 ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

 

30  ตุลาคม  2555 

    
       นักศึกษาสอบความก้าวหน้าโครงงาน ครั้งที่ 3    

 

7  กันยายน  2555 

    
    

  ซ้อมใหญ่พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553-2554  

 

20  สิงหาคม  2555 

    
      นักศึกษาสอบความก้าวหน้าโครงงาน ครั้งที่ 2    

 

20  กรกฎาึคม  2555 

    
     

  ศึกษาดูงาน ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 

 

20  กรกฎาคม  2555 

    
    

  พิธีปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ 

 

15  มิถุนายน  2555 

    
     

  นักศึกษาสอบความก้าวหน้าโครงงาน ครั้งที่ 1   

 

8  มิถุนายน  2555 

    
     

  การนำเสนอหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์ 

 

23  พฤษภาคม  2555 

    
     

  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้โปรแกรมตารางงาน  

(Microsoft Excel 2010)

 

23 - 25  เมษายน  2555 

< ก่อนหน้า   ถัดไป >