นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่าลืมเรียนภาษาอังกฤษของสถาบัน Elis เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภาษาอังกฤษของนักศึกษา <<รายละเอียด>>                                                                                                                                                                                                โครงสร้างหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 (มคอ.2) <<รายละเอียด>>

กิจกรรมสาขาวิชาปี 50-51 พิมพ์

 >>>  คอมสัมพันธ์  ปี  2550

 >>>  คอมพิวเตอร์วิชาการ

>>>  ศึกษาดูงาน  28 สิงหาคม  2550

>>>  ปฐมนิเทศนักศึกษา  ปีการศึกษา  2550 

>>>  อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม Visual  Basic.Net

>>>  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมทางด้านกราฟิก( Macromedia Flash)

>>>  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมทางด้านกราฟิก( 3D MAX)

>>>  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ( Microsoft Word)
>>>  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมนำเสนองาน( Microsoft PowerPoint) 
>>>  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมตารางงาน( Microsoft Excel)

>>>  จัดแสดงผลงานนักศึกษา  ณ  ห้างสรรพสินค้าโลตัส
>>>  ปฐมนิเทศนักศึกษา  ปีการศึกษา  2/2551 

< ก่อนหน้า   ถัดไป >