นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่าลืมเรียนภาษาอังกฤษของสถาบัน Elis เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภาษาอังกฤษของนักศึกษา <<รายละเอียด>>                                                                                                                                                                                                โครงสร้างหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 (มคอ.2) <<รายละเอียด>>

ติดต่อสาขาวิชา พิมพ์


                                  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยยา                             


โทรศัพท์  0-3532-2076-9  ต่อ 3222                              


                                                                 อีเมล์

 

< ก่อนหน้า

ผลงานนักศึกษา