นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่าลืมเรียนภาษาอังกฤษของสถาบัน Elis เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภาษาอังกฤษของนักศึกษา <<รายละเอียด>>                                                                                                                                                                                                โครงสร้างหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 (มคอ.2) <<รายละเอียด>>

ผลงานนักศึกษา พิมพ์

 

สื่อมัลติมีเดีย 3 มิติ วัดพระศรีสรรเพชญ์

         

     ตอนที่ 1

 ตอนที่ 2  ตอนที่ 3  ตอนที่ 4  ตอนที่ 5  ตอนที่ 6
....................................................................................................................................
  
สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ระบบกายวิภาคภายในของมนุษย์
     


      ตอนที่ 1   ตอนที่ 2   ตอนที่ 3   ตอนที่ 4   ตอนที่ 5  ตอนที่ 6

 ....................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถัดไป >