นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่าลืมเรียนภาษาอังกฤษของสถาบัน Elis เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภาษาอังกฤษของนักศึกษา <<รายละเอียด>>                                                                                                                                                                                                โครงสร้างหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 (มคอ.2) <<รายละเอียด>>

พิมพ์

วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์

 

1.  เพื่อแจ้งข่าวสารให้ศิษย์เก่า  ศิษย์ปัจจุบัน  และคณาจารย์ของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

2.  เพื่อเป็นพื้นที่สนทนาระหว่างรุ่นพี่  รุ่นน้อง  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

3.  เพื่อเป็นพื้นที่ในการติดต่อ  สอบถาม  ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ในสาขาวิชาวิทยาการ

     คอมพิวเตอร์


4.  เพื่อเป็นพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

5.  เพื่อแสดงผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

< ก่อนหน้า   ถัดไป >

ผลงานนักศึกษา