นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่าลืมเรียนภาษาอังกฤษของสถาบัน Elis เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภาษาอังกฤษของนักศึกษา <<รายละเอียด>>                                                                                                                                                                                                โครงสร้างหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 (มคอ.2) <<รายละเอียด>>

ภาพกิจกรรม ปี2556 พิมพ์
ภาพกิจกรรม ปี 2556
 
  นำเสนอหัวข้อโครงงานวิืทยาการคอมพิวเตอร์ 1 รุ่นปี 2554 

22  พฤศจิกายน  2556
 
  ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

31  ตุลาคม  2556
 
  นำเสนอความก้าวหน้าโครงงานคอมพิวเตอร์  ครั้งสุดท้าย  

23  สิงหาคม  2556
 
  การแข่งขันวาดภาพความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2556 

16  สิงหาคม  2556
 
  ศึกษาดูงาน ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์  

18-19  กรกฎาคม  2556
 
  พิธีซ้อมใหญ่พระราชทานปริญญาบัตร 

9  กรกฎาคม  2556
 
  นำเสนอความก้าวหน้าโครงงานคอมพิวเตอร์  ครั้งที่ 3

5  กรกฎาคม  2556
 
  กิจกรรมลานคุณธรรม  

3  กรกฎาคม  2556
 
  บายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ปีการศึกษา  2556

10  มิถุนายน  2556
 
  อบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วยภาษา  PHP

22 - 26  เมษายน  2556
 
  กิจกรรมนำความรู้สู่ชุมชน  ณ  โรงเรียนวัดสามบัณฑิต 

26  มีนาคม  2556
 
  คณาจารย์วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

20 - 22  มีนาคม  2556
 
  เสนอความก้าวหน้าโครงงานคอมพิวเตอร์  ครั้งที่ 1   

18  มีนาคม  2556
 
  บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง  เซอร์วิส  จำกัด มาให้คำแนะแนวและประสบการณ์การทำงานทางด้าน  IT, Programmer, Web designer   

12  มีนาคม  2556

 
  นำเสนอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   

22  กุมภาพันธ์  2556
  
 กิจกรรมโครงการนำความรู้่สู่ชุมชน ณ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา   

21  กุมภาพันธ์  2556
   

 กิจกรรม 5 ส. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

13  กุมภาพันธ์  2556

   

 งานคอมสัมพันธ์  

19  มกราคม  2556  

   

 เสนอหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษารุ่นปี 2553  

18  มกราคม  2556

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >